Bestyrelsesmøde 11. maj 2006

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 11. maj 2006

 

1.          Godkendelse af referat:   Godkendt – afbud fra Lars til aftenens møde – referent: Mogens

2.         Overdragelse fra gl. bestyrelse:   Anton var inviteret med til mødet, for dels at overdrage alle relevante papirer, dels for at videregive sine erfaringer, specielt relateret til samarbejdet med Bülow & Nielsen. En hel del papirer skiftede ejermand – Anton ville desuden gennemgå sine e-mails og videresende dem, der kunne have interesse. Til mange af papirerne kunne knyttes kommentarer, som vil være nyttige at have i baghovedet for den nye bestyrelse.

3.         Overdragelse Oksbølvej/Padborgvej:   Vi har modtaget oplæg/status fra B&N vedr. de udeståender, der tidligere er rapporteret vedr. Oksbølvej, samt en B&N-gennemgangaf Padborgvej. Vi er langt fra enige med B&N om punkterne og efter længere tids snak kunne vi enes om, at Erik S. strikker et svarbrev til B&N sammen, hvor der gøres opmærksom på, at vi ser frem til en snarlig overdragelse, at B&N indkalder til afleveringsforretning, når alle udeståender er løst. Vi vil samtidig gøre det helt klart for B&N, at vi forventer en seriøs indsats fra deres side. Anton påpegede, at specielt problemstillingerne omkring belysningen og mangel på dokumentation for denne skulle vi være meget OBS på. Anton foreslog ligeledes, at vi prøvede at få Køge Kommune på banen som en aktiv medspiller, specielt ud fra den betragtning, at meget i overtagelsesforretningen handlede om ting beskrevet i lokalplanen, forfattet af kommunen, og som grundejerforeningen efterfølgende skulle sørge for blev overholdt. Mange andre løsninger blev vendt – hjælp fra rådgivningsfirma, advokathjælp – men sluttelig blev konklusionen, at vi udover at skrive til B&N, vil kontakte Køge Kommune for at høre deres syn på sagen og opfordre dem til aktiv medvirken. Hvis denne strategi ikke lykkes må andre tiltag drøftes.

4.         Skel o.lign.-problematikker:   Det blev endnu en gang drøftet: Hvad må man?  og hvad vil vi tillade? Det handler om at finde nogle formuleringer, som alle kan tiltræde, og som kan overleve rent kontrolmæssigt. Stikord kan være : Tilgængelighed, ikke-ødelæggende, ikke-service-hindrende el. lign. ”Hvor store el. små skal de sko være?”

5.         Legeplads:   Alt går efter planen – ny legeplads formentlig klar ultimo juni

6.         Græsklipning:   Der skal hurtigst muligt indgås aftale med ETK om græsklipning – udgangspunkt sidste års aftale, – græsrabatter, + nord for skolesti. Lars skal tage hånd om dette i næste uge.

7.         Økonomi:   Girokort til betaling af 1. rate af kontingent 2006 bliver uddelt i week-end’en.

8.         Arbejdsdag:   Fint fremmøde – meget nået – diskussion om økonomisk ”straf”, når man ikke deltog contra det sociale i at deltage.

9.         DR-magasinet søndag:   Der kommer indslag i Søndagsmagasinet på DR1 søndag om B&N’s håndtering af fejl/mangler på Oddervej/Oksbølvej.

Der er lukket for kommentarer.