Referat fra generalforsamling 15. marts 2006

Referat fra Grundejerforeningen Norsvejs generalforsamling, 15. marts 2006

 

Punkt 1 Valg af dirigent

Jesper Gaihede, Oddervej 17, blev enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten foreslog afstemning ved håndsoprækning, hvilket forsamlingen mødte uden protester.

 

Punkt 2 Formandens beretning

Den afgående formand, Anton Svendsen, berettede om bestyrelsens arbejde i det forgangne år – her gengivet i punktform:

 

Bülow & Nielsen (B&N) blev i foråret bedt om at rydde op på arealerne

 

Manglende 1 års eftersyn er påtalt overfor B&N, som afviste det som værende et problem! (se korrespondance på www.norsvej.dk)

 

B&N. Der er brugt rigtig meget tid på forberedelse og opfølgning på overdragelse af Oddervej og Oksbølvej, herunder

  • · Manglende dokumentation for gadebelysning (den vigtigste installation, som foreningen overtager)
  • · Status:

o Oddervej, overtaget, men stadig udeståender som B&N ikke har udbedret.

o Oksbølvej, ikke overtaget. Liste med knap 100 mangler udestår hos B&N.

o Padborgvej. B&N har endnu ikke rettet henvendelse om overtagelse.

 

Græsslåning/snerydning. Der er indgået aftaler om græsslåning og snerydning for året. Bortset fra et par enkelte fejl, er det bestyrelsens opfattelse at snerydning har været tilfredsstillende. Grusning efter behov.

 

www.norsvej.dk er restruktureret. Der er bl.a. mulighed for at tilmelde sig mail om opdatering, der findes resuméer af bestyrelsesmøder, informationer om og billeder fra arrangementer samt nyt fra indkøbsudvalget.

 

Ejendomsskat – fradrag for forbedringer. Henvendelse til SKAT, som anerkender af de har ansvaret for at indhente oplysningerne. Igen er B&N den forsinkende faktor, idet de – trods rykkere fra SKAT – ikke har afleveret regnskab for forbedringerne. Fradrag derfor skønsmæssigt ansat.

 

Hundeposer. Der er rettet henvendelser til Køge Kommune, som – trods rykkere – ikke er vendt tilbage.

 

Buslinjer. Der er rettet henvendelse til HUR, som ikke finder anledning til at omlægge ruter p.t.

 

Fællesarealer. Der er flere gange drøftet anvendelse af fællesarealer på baggrund af en henvendelse fra et medlem. Debat fortsætter på generalforsamling jf. forslag 4 nedenfor. Der er nedsat et udvalg, som har arbejdet med forslag til forbedring af legeplads (herunder etablering af sti fra Oksbølvej til fælles sti), fremsat som forslag 3 nedenfor.

 

Lokalplan. Det er Grundejerforeningens ansvar at lokalplanen overholdes. Bemærk at hæk, hegn og lignende ikke må føres til levende hegn ved fællesarealer.

Faste hegn, støttemure, skrænter – mellem naboer, selvom i modstrid mod lokalplan, anser bestyrelsen det ikke som et anliggende for den.

Faste hegn, støttemure, skrænter – mod fællesarealer. Vær opmærksom på at skel er skel – og at beplantning vokser. Beplantningen, også når den vokser til, skal holde sig inden for skel!

Skrænter / niveauforskel: Hovedregel er, at øverst-liggende bærer udjævning – det gælder også mod fællesarealer.

 

Beplantningsbælter, græsarealer. Der må ikke anvendes nogen form for kemiske ukrudtsmidler på grundejerforeningens arealer.

 

Fartgrænse. Vær opmærksom på, at fartgrænsen er15 km/t. Oversigtsforholdene er i dag gode, men snart vokser området til og det kan få fatale konsekvenser, hvis hastighedsbegrænsningen ikke overholdes.

 

Informationstavler. Det er drøftet at anskaffe 3 informationstavler til opstilling ved indkørslen til vejene. Det er den kommende bestyrelses opgave evt. at udføre.

 

Spørgsmål til beretningen:

Spørgsmål: Beplantningsbælte – hvorfor opstår problemet, når der er skelpæle:

Svar: Formentlig pga. at området var/er bart og svært at overskue samt misforståelse / manglende viden.

 

Spørgsmål: Rækkehuse. Hvor er hækken plantet – i skel?

Svar: Skal tjekkes med B&N ved 1 års eftersyn.

 

Spørgsmål: Professionel hjælp overvejet i forbindelse med forberedelse og opfølgning på overdragelsesforretninger med B&N?

Svar: Bestyrelsen foreslår, jf. budget, at der sættes et beløb af til juridisk / teknisk assistance. Kommende bestyrelses beslutning, hvordan beløbet anvendes.

 

Punkt 3

Regnskab. Jævnfør det udleverede og før generalforsamlingen rundsendte.

 

Spørgsmål: Tilskud?

Svar: Til festudvalget

 

Kommentar:

Der er i 2005 stort overskud, hvilket til dels skyldes, at der er ikke afholdt udgifter (snerydning, græsslåning) for Padborgvej, idet disse påhviler B&N.

 

Spørgsmål: Er det ikke nødvendigt med en vis opsparing til f.eks. asfalt?

Svar: Asfalt forventes at kunne holde i mere end 12 år, så ikke umiddelbart påkrævet.

 

Regnskab vedtaget enstemmigt.

 

Punkt 4

Stemmeberettigede: 47 fremmødte + 7 fuldmagter, i alt 54.

 

Forslag 1: Yderligere 35.000 til grusning. => NEDSTEMT

 

Bestyrelsen om aftalen p.t.: Snerydning efter behov til fast pris. Grusning efter behov, betaling pr. gang. Derudover kan der tilkaldes.

 

Kommentar: I stedet for at rydde, bliver sneen kørt fast. Derudover bliver der først ryddet op ad dagen. Gruset for lidt. Meget utilfredsstillende.

 

Bestyrelsen: Snerydningen er tilstrækkelig. I Nørremarken ryddes der stort set ikke. Der er ingen mening i at opretholde højere standard her.

 

Kommentar: Køge Kommune rydder generelt ikke mindre veje. Går ikke ind for forøgelse af budget.

 

Kommentar: Forsikrings-dækning – postbude, skraldemænd – farligt at færdes. Grus skal også fjernes fra kloakker vha. slamsluger på et tidspunkt.

 

Bestyrelsen: Forsikring dækker. Bemærk desuden at gruskvalitet ændret til fint grus, så det kan være svært at se når der er gruset.

 

Bestyrelsen: Der er ikke kommet klager fra postbude etc.

 

Kommentar: Tilfredshed med hyppighed. Entreprenør kommer tidligt. Salt ødelægger.

 

Bestyrelsen: Aftalen lyder på inden 6.00.

 

Afstemning:

Flere penge på grusning: 6

Imod: 32

 

Bruges penge på saltning: Få

Imod: Stort flertal

 

Forslag 2: Anlægning af cykelsti fra Padborgvej. =>VEDTAGET

 

Forslagsstiller: Der skydes genvej. Få en organiseret genvej uden mudder mv.

 

Bestyrelsen: Der blev oprindeligt gjort indsigelse mod lokalplan. Afvist af kommunen.

 

Kommentar: P-plads flyttes, sti forlænges.

 

Kommentar: Sti under etablering opfylder behov – når færdig!

 

Bestyrelsen: Det er tilladt at opføre sti på eget areal. Hvis den går ind over offentligt areal, så skal der søges tilladelse fra kommunen.

 

Imod: Få

For: Overvældende flertal.

 

Forslag 3 Reetablering af legeplads. => VEDTAGET

 

Bestyrelsen: Fremlæggelse af forslag.

 

Kommentar: Få B&N til at leve op til sikkerhedkrav + etablering af høj

 

Kommentar: Vedligehold af træværk og græs på højen – foreslår f.eks. ETK til græs, arbejdsdag for at oliere (f.eks. hvert 2. år)

 

Kommentar: Foreslår rullegræs på høj.

 

Kommentar: Sørg for at bakken kan bruges som kælkebakke – undgå beplantning på højen og nedenfor

 

Kommentar: Kommunen kunne – senere – overtage fællesarealer og vedligeholde.

 

Imod: Få

For: Overvældende flertal

 

Forslag 4 Debat/politik for fællesarealer & aktiviteter, nedsættelse af udvalg. =>VEDTAGET

 

Forslagsstiller: Fremlæggelse af forslag. Katalog fremlagt i forslaget skal betragtes som ideer – vi skal hele vejen rundt og have alle aldersgrupper med. Debat og fælles prioriteringer.

 

Kommentar: Bekymring om at ”ødelægge” fred og ro.

 

Kommentar: Giver anledning til at vi kommer til at kende hinanden og dermed øge respekten.

 

Kommentar: Gøder jorden for et bedre samvær i gensidig respekt.

 

Imod: Få

For: Overvældende flertal

 

Udvalg: Foreløbigt 2 deltagere samt forslagsstiller.

-Jan ”for enden” af Padborgvej

-Kirsten Holck, Padborgvej 18

 

Punkt 5: Budget => VEDTAGET

 

Fremlagt af formanden.

 

Kommentar: Protest mod at græsrabat íkke slås.

 

Kommentar: Informer om at græsklipning er grundejers ansvar.

 

Spørgsmål: Dele lejeplads udgift op over 2 år?

 

Formanden: Fuldt forsvarligt budget

 

Imod: Få

For: Overvældende flertal

 

Punkt 6 Valg til bestyrelsen

 

Bestyrelsen:

2 udtræder: Formanden Anton Svendsen samt Niels Lodberg Michaelsen.1 på genvalg: Erik Skou

Dermed tre pladser, der skal besættes.

 

Opstillere:

Jan Fogtmann, Oddervej 27

Erik Skou, Oddervej 4 (medlem af best.)

Lars Larsen, Oksbølvej 10

 

Valgt.

 

Suppleant:

1 ledig plads

 

Opstillere.:

Erik Petersen, Oksbølvej 55 (nuværende suppleant) genopstiller.

 

Genvalgt.

 

Intern revisor:

 

Jan Tønnesen, Oksbølvej 26

 

Genvalgt.

 

Revisor suppleant:

1 ledig plads

 

Opstillere:

Frank Andersen, Oddervej 23

 

Valgt.

 

Punkt 7 Eventuelt

 

Orientering fra festudvalget:

Under planlægning:

Den traditionsrige Sankt Hans aften, fredag den 23. juni 2006

Den festlige sommerfest – dato ikke fastlagt

 

Orientering fra indkøbsudvalg:

Der er foreløbigt indgået 3 aftaler:

Køb af gas gennem Statoil – forventet besparelse ca. 500 kroner årligt.

Service abonnement på gasfyr – besparelse på op til 22%.

10% rabat hos elektriker på timepris.

Derudover arbejdes der bl.a. på aftaler med planteskole og vinduespudser.

Materiale om ovenstående udleveres hos Søren Winther, Oksbølvej 53. Flere informationer på www.norsvej.dk

 

Bemærkninger:

– Overkørsel fra Norsvej til Oksbølvej. Slidlag mangler på cykelsti – derudover kant fra vej til cykelsti.

– Opkørsler alle steder, hvor der er mere end3 cm. kant. På mangelliste.

– Vejskilt flyttes? Oksbølvej, ud til Norsvej.

– Formand og best. medlem takkes for arbejdet

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Der er lukket for kommentarer.