Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2008

 

Resume: 54 stemmeberettigede. 72% stemte for fartbump. Næste skridt er at ansøge kommunen før etablering kan starte.

 

Dirigent: Claus Bredmose, valgt ved akklamation

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.

 

Generalforsamlingen var indkaldt for at behandle nedenstående forslag.

 

Forslag:

ETK har foreslået placering af bump med 2 på Oddervej, 3 på Oksbølvej og 3 på Padborgvej.

 

Bumpene placeres efter ETK’s anbefalinger ud fra størst mulig fartdæmpende effekt og mindst mulig gene i øvrigt. De 8 bump er beregnet til at koste kr. 142.000 inkl. moms.

 

Vejbumpene vil blive udført efter gældende regler for biler/lastbiler med hastighed på15 km/t. Bumpene udføres i asfalt med markering for start/slut af bump.

 

Herudover opsættes skiltet ”Pigen med ballonen” (Legende børn) på hver af de 3 veje. Skiltet opsættes ved indkørsel til vejen, så der opnås mest mulig synlighed. Pris kr. 9.000.

 

I alt kr. 151.000 (oprindeligt forslag kr. 100,000 eksklusiv. skilte).

 

Motivering af forslag:

Berit Møller fra Vej- og Legudvalget motiverede forslaget således:

 

Ved generalforsamlingen i april var der stor enighed om, at der skal gøres noget for at dæmpe farten på vores veje. Det vedtagne oplæg er fartdæmpning via stelers og opmaling på vejene.

 

Siden er udvalget blevet opmærksomme på, at bump er en bedre løsning i vores grundejerforening fordi:

1)                   De får bilisten til udelukkende at fokuserer på at dæmpe farten og ikke at styre uden om noget.

2)                   Desuden har det vist sig vanskeligt at placere mange stelers på vores veje pga. indkørsler og P-pladser. En P-plads vil ikke på samme måde være generet af et bump.

 

Da bump er meget dyre at etablere (pt. knap kr. 18.000/stk.), og da vi ønsker en så god og fuldstændig løsning som muligt inden for rimelige økonomiske rammer, har udvalget valgt at følge ETK’s anbefalinger om en kombination af bump og skilte, således at der placeres bump på de lange lige strækninger, mens der ved indkørslerne til vejene placeres et pigen med ballonen skilt.

 

Ændringsforslag:

Udvalget vil dog gerne komme med et ændringsforslag til runddelte forslag.

 

Et af udvalgets dilemmaer har været at holde antallet af bump nede (pga. prisen). Et af de steder, hvor der ikke har været råd til at etablere bump, vil udvalget gerne teste om et blind vej-skilt med nr. angivelse kan dæmpe farten her.

 

Ændringsforslaget går derfor ud på at medtage et stk. blind vej-skilt til 3.000 kr. i pakken.

 

I alt til afstemning, anlægsudgifter for 154.000 kroner.

 

Note: Det vedtagne budgetmæssige underskud på 43.000 kroner forventes at blive overskredet med ca. 13.000 kroner, idet udgifter vinter- og sommervedligehold vil være mindre end budgetteret.

 

Debat og afstemning:

Dirigenten gav ordet frit, hvorefter forslaget blev debatteret. Der var generelt enighed om, at der fortsat køres for stærkt på de 3 veje. Der efterlystes en holdningsændring hos de trafikanter, der kører for stærkt/uforsvarligt. Nogle grundejere ønskede endnu flere bump bl.a. ved indkørslerne til de 3 veje, mens andre var i tvivl om hvorvidt bumpene reelt ville hjælpe. Nogle mente, at der var behov for fartdæmpning i svingene, mens andre fremhævede at behovet var størst på de lange lige strækninger. Vej- og Legudvalget lagde vægt på, at valg af fartdæmpnings-metode – bumpene –  samt placering af disse var valgt i samråd med en professionel rådgiver. Desuden nævnte udvalget, at effekten af bumpene og skiltningen bør evalueres med henblik på at tage stilling til yderligere foranstaltninger.

 

Dirigenten spurgte om nogle ønskede hemmelig afstemning; dette var ikke tilfældet.

 

Efter debatten blev der derfor ved håndsoprækning om forslaget.

39 (72%) stemte for

15 (28%) stemte imod

 

Forslaget blev dermed vedtaget. Næste skridt er at ansøge kommunen før etablering kan starte.

 

 

Referat godkendt: Dirigent Claus Bredmose


Der er lukket for kommentarer.