Referat fra generalforsamling 9. april 2008 kl. 19:00

Grundejerforeningen Norsvej  

Referat af generalforsamling, 9. april 2008

 

Umiddelbart inden generalforsamlingen blev landskabsarkitektens foreslåede plan for de grønne arealer fremlagt af Niels Bo, fra udvalget for Fælles Steder (idet landskabsarkitekten var forhindret). Der blev stillet og svaret på uddybende spørgsmål om planen. Drøftelse af hvilke tiltag der skal ske – eller ikke ske – ud fra selve planen skete under generalforsamlingens punkt 4. Landskabsplanen, som er at betragte som et ide-katalog for den fremtidige udvikling af de grønne fælles arealer, kan ses på http://framigtildig.norsvej.dk/

 

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Søren Winther, Oksbølvej 53, som blev valgt ved akklamation.

 

2) Aflæggelse af formandens beretning

Formanden berettede om det forgangne år, herunder:

 • Visionsdag, april 2007: Nye udvalg blev nedsat – Vedligeholdelsesudvalg, Fælles Steder udvalg og Vej & Leg udvalg.
 • Arbejdsdag, maj 2007: Større tilslutning ønskes
 • Græsklipning: Ny entreprenør fra 2008 – godt og billigt tilbud modtaget og accepteret.
 • Vedligeholdelsesudvalg: Står bl.a. for en plan for og tilbud på beskæring af det nord/sydgående hegn. En samlet vedligeholdelsesplan senere.
 • Fælles Steder udvalg: Som det første synlige resultat af visiondagen indkøbte og opstillede udvalget bænke på fællesarealet.
 • Festudvalget: Arrangerede Sankt Hans i godt vejr – det blev en lang nat! Picnic, loppemarked og fodbold senere på sommeren samt fastelavn 2008.
 • Overdragelse fra Bülow & Nielsen: Fællesarealer og veje er endelige overdraget til foreningen. Bestyrelsen havde hyret advokathjælp for at få afsluttet den meget langvarige proces. Resultat blev at B&N rettede op på alle væsentlige forhold og gav en økonomisk kompensation for resten.
 • Ejendomsskat: Måtte i første omgang betales pga. en fejl hos B&Ns advokat. Beløbet er modtaget retur efter regnskabsårets afslutning. Fællesarealerne er vurderet til 0 kr (som det er kutyme).
 • Nedslag for forbedringer: SKAT behandler pt. B&Ns byggeregnskab. Såfremt der sker justering af nedslag for forbedringer på ejendomsskattebilletten, vil det påvirke alle grundejere.
 • Vintervedligehold: Blev grundet den milde vinter 2007/2008 væsentligt billigere end forventet.
 • Overholdelse af lokalplanen: Læs lokalplan 2-36! Og en opfordring til – i al venskabelighed – at snakke med din nabo, hvis du er utilfreds med ”hvad han går og laver”.
 • Fartbegrænsning, færdselslovens §40: Husk at vores veje er udlagt  til lege- og opholdsområde!
 • Indbrud: I marts/april 2008 har der været mindst 3 indbrud– vær opmærksom!

 

Spørgsmål ang. græsslåning: Hvorfor blev det ikke sendt i udbud?

Svar: Bestyrelsen fik et godt tilbud hvor afbrænding af græs var inkluderet i prisen uden at prisen var højere.

 

Kommentar: 5 års eftersyn. Husk selv at kontakte B&N inden 5-års dagen.

 

Kommentar: Areal grænsende op til skolens areal. Er det glemt at B&N skulle udbedre?

Svar: Opfordres til at kontakte udvalget for vedligeholdelse

 

Spørgsmål: Nedslag for forbedringer, hvordan skal grundejer forholde sig? Intet foretager sig. Kommer automatisk på ejendomsskattebilletten, hvis medhold.

 

Spørgsmål: Afbrænding af P-arealer også? Gik afbrænding for stærkt? Vedligeholdelsesudvalget følger op herpå.

 

3) Regnskab

Formanden fremlagde regnskabet, der var uddelt til alle sammen med indkaldelsen.

 

Spørgsmål: Hvorfor ej hensættes til løbende vedligeholdelse – fx veje?

Svar: Bestyrelsen har undersøgt holdbarhed. Holder ca. 30 år, hvis græsset i rabatterne holdes nede. Små reparationer vil formentlig være nødvendige.

 

Kommentar: Et langtidsbudget savnes for veje, fællesarealer, kloakker mv.

 

Kommentar: Udbedring/ny asfalt (om x år) skal ikke undervurderes.

 

Kommentar: Refundering fra B&N kan ses under regnskabskommentar 6

 

Kommentar: Vil der være råd til vedligeholdelse fremover?

Svar: Der kan evt. hensættes af egenkapitalen. Dvs., der er – endnu engang – sparet op i det forgange år. Op til ny bestyrelse.

 

Regnskab godkendt ved akklamation.

 

4) Indkomne forslag

På baggrund af ide-kataloget om udvikling af de fælles grønne arealer (se indledning til referat) blev der fremlagt 3 forslag:

 

Forslag 1) Bestyrelsen for Grundejerforeningen: Udvikling af grønne områder

Forslag 2) Padborgvej 39, 47, 75: Udskyd beslutningen om udvikling af grønne områder

Forslag 3) Oksbølvej 41 mfl.: Bibehold grønne områder status quo og nedsæt kontingent

 

Efter langvarig diskussion blev forslag 2 vedtaget og dermed faldt de andre forslag.

 

Forslag 2 kan ses nedenfor:

Forslag

Den endelige vedtagelse af planen for fællesarealerne udskydes til generalforsamlingen i 2009. Dette gælder for planen delvis eller i sin helhed og uanset om det er i den nuværende form eller i en modificeret form.

 

Bestyrelsen pålægges inden 1. oktober 2008:

–         at fremlægge resultatet af en undersøgelse omfattende alle husstande i grundejerforeningen visende, om der er interesse for planen for fællesarealerne og i en prioriteret rækkefølge visende hvilke aktiviteter der er interesse for

–         at der under hensyntagen til resultaterne af ovennævnte undersøgelse fremlægges detaljerede budgetter særskilt for anlægsudgifter og for drift/vedligeholdelsesudgifter for hvert år i anlægsperioden, samt budgetoverslag for de årlige drift/vedligeholdelsesudgifter i de næstfølgende år

 

Forslagsstillerne meldte sig efterfølgende til at bistå bestyrelsen i at gennemføre ovennævnte.

 

Forslag 4: Bestyrelsen for Grundejerforeningen og udvalget for Vej og Leg: Fartdæmpende foranstaltninger. Motiveret af Berit fra Vej og Leg udvalget.

Kommentar: Husk at parkering på gaden er forbudt. Parkering skal ske i græsrabatten.

Efter livlig diskussion blev forslag 4 vedtaget med overvældende flertal.

 

Forslag 5) Oddervej 4: Forslag om kulturudvalg. Motiveret af Erik.

Efter en kort diskussion blev forslaget vedtaget med overvældende flertal.

 

5) Fremlæggelse af budget

Vedtaget med rettelser som følge af forslag 2 og 5. Se vedhæftede

 

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Karsten Jakobsen, Padborgvej 45 ved akklamation

Kasper Molander, Oddervej 12 ved akklamation

 

Bestyrelsen består herefter af ovennævnte samt Søren N. Winther, Oksbølvej 30 og Lars Hult, Padborgvej 25.

 

Valg af suppleant

Frank Andersen, Oddervej 12 ved akklamation

 

Intern revisor

Jan Tønnesen, Oksbølvej 26 ved akklamation

Frank Andersen,  Oddervej 23 ved akklamation

 

8) Eventuelt

Spørgsmål: Skal hunde luftes i snor?

Uenighed om hvorvidt dette er tilfældet.

Her er et uddrag af lovreglerne:

Regler om hundes færden i bymæssige områder. I byer og områder med bymæssig bebyggelse har man som hundeejer pligt til at holde sin hund i snor eller i følge med en person, der har fuldt herredømme over hunden, når man færdes på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel.
Uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse skal hundeejeren sørge for, at hunden ikke strejfer om. Dette fremgår af Lov om hunde § 3 samt af Normalpolitivedtægten, der kan variere for de enkelte politikredse. Derfor er det op til hundeejeren selv at sætte sig ind i de gældende regler for området.

Kommentar: Opfordring fra flere der har haft ubehagelige oplevelser (bid, forfølgelse) til at holde hunden i snor

 

Kommentar: Opfordring til alle grundejere om at holde græsset væk fra rabatterne. Så holder vores asfalt meget længere!

 

Kommentar: Opfordring til bestyrelsen til at tegne en bestyrelsesansvars-forsikring

Svar: Sikring pt. er at kasserer og formand skal tegne i forening.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Der blev stillet/fremsat 121 spørgsmål/kommentarer i løbet af aftenen.

 

Referatet godkendt, som dirigent: Søren Winther, Oksbølvej 53

Der er lukket for kommentarer.