Bestyrelsesmøde 21. april 2010

Sted: Hos Henning Olsen, Oksbølvej 15
Tid: Onsdag d. 21. april, kl. 20.00 – ca. 22.30

Tilstede:
Henning Olsen, Oksbølvej 15 (Referent)
Christian Salling, Padborgvej 16
Erik Skou, Oddervej 4
John Asbeck, Padborgvej 35
Kasper Molander, Oddervej 12

Fraværende: Ingen

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d 3. febr. 2010

Referat godkendt

 

2. Konstituering af bestyrelse

Christian Salling, Padborgvej 16 (Formand)
Kasper Molander, Oddervej 12 (Kasserer)
Henning Olsen, Oksbølvej 15 (Vedligeholdelsesudvalg)
Michael Andersen, Padborgvej 11 (Vedligeholdelsesudvalg)
Erik Skou, Oddervej 4 (Næstformand)
John Asbeck, Padborgvej 35, suppleant til bestyrelsen

Tegningsberettigede i forhold til banken fortsætter uændret, Christian Salling og Kasper Molander i forening.

 

3. Opfølgning på aktionslisten

Opdateret

 

4. Status på og justering af udvalg

Arbejdsdagsudvalg (Michael Andersen, Padborgvej 11, John Asbeck) arbejdsdagen søndag d. 2. maj

  • · Michael kigger på forplejningen og vender tilbage til John og Henning for evt. indkøb til arbejdsdagen (Henning deltager ikke d. 2. maj)
  • · I skrivende stund har 11 voksne og 6 børn meldt sig
  • · Prioriterer arbejdet efter hvor mange der kommer. Maling af møbler og justering af legeplads har 1. prioritet. Hvis der kommer flere tilmeldinger, vil man også rydde op i vort område.

 

Vedligeholdelsesudvalg (Henning , Michael og Søren B Winther Oksbølvej 53)

1. Hegn:

Mangler fræsning og græssåning. Dette gøres en gang i maj 2010. Når græsset vokser op, må der ikke stå hindringer i vejen for græsslåning. Disse vil i så fald blive fjernet på grundejerens egen regning. Skrivelse om dette omdeles i forbindelse med evt. nyhedsbrev.

2. Asfalt revner:

Er i gang ultimo april

3. Justering af udvalgs sammensætning:

Se overskrift

4. Vedligeholdelsespligt af regnvandsbrønde ved cykelsi:

Ingen vedligeholdelse af foreningen – det er Køge Kommune.

5. Lygtepæl:

Er udbedret for 3.125 kr. af ETK

 

Festudvalg: (Berit Møller, Padborgvej 5, Dorthe Sørensen Padborgvej 17, Søren N Winther Oksbølvej 30, Rikke Holmberg Padborgvej 12)

1. Intet aktuelt pt. Næste job må være Skt. Hans

 

Vej og leg udvalg (Berit Møller, Padborgvej 5 og Michael Andersen Padborgvej 11)

1. Claus Oksbølvej 59 har talt med ETK om prøveopstilling af vejbump.

Lars Pedersen Padborgvej 20 undrer sig over placeringen af vejbump på Padborgvej

ETK er kommet med et oplæg til udvalget, som er så optimalt som muligt, når der skal tages hensyn til indkørsler, P-pladser, brønddæksler m.v.

På den baggrund fastholder bestyrelsen det foreliggende forslag fra ETK , hvor længde på hver bump er 4 meter i kørselsretningen.

Christian skriver til Claus og Lars, som er kommet med de skriftlige klager/spørgsmål.

 

Indkøbs/rabatudvalg (Søren Winther, Oksbølvej 53 og Michael Andersen Padborgvej 11)

1. Vil undersøge mulighed for evt. rabat omkring eftersyn på gasfyr

 

5. Økonomi/budget

Saldo på driftskonto er 323.000 kr.
Saldo på kassekonto er 25.500 kr.

6. Eventuelt

1. Vejfond på 50.000 kr./årligt kunne måske indsættes på en anden konto med højere rente. Kasper undersøger mulighederne.

2. Klager over hjemmesiden – med rette –

3. Christian har en forbindelse og vil undersøge mulighederne

4. Vedr. bekæmpelse af mosegrise er det selvfølgelig op til den enkelte parcel at bekæmpe mosegrise og muldvarpe på egen grund.

Hvad angår i hegn og lignende udenfor parcellen, mener bestyrelsen ikke, det er foreningens ansvar på nuværende tidspunkt. Henning sender besked til Pernille Møller Oddervej 1 om bestyrelsens beslutning.

5. Grusstier: Michael indhenter tilbud hos ETK – Kasper hos Jan Oddervej 27

6. Kodex: Justeret i henhold til beslutningen på generalforsamlingen

 

7. Tid og sted for næste møde

Onsdag d. 16. juni kl. 19,30 hos Kasper 

Der er lukket for kommentarer.