Afslutning af sagen med Rafn & Søn

 

Nedenstående svar fra Rafn og Søn betragtes som en endelig afslutning på sagen. Er der husstande som ønsker en anden eller yderligere uddybning, så bedes man selv rette henvendelse til Rafn & Søn. I svaret beskrives bl.a. årsagerne til, at det kun er på Padborgvej der foretages en tilbagebetaling til de husstande, som tidligere har betalt for meget grundet for høj grundværdi.

 

Mail fra Rafn & Søn:

Min kollega Finn Villadsen har bedt mig kontakte dig vedrørende en gennemgang af de skattesager som har været ført på Padborgvej, Oddervej og Oksbølvej. Jeg skal forsøge at gøre det så kort og præcist som muligt.

På vejene Padborgvej, Oddervej og Oksbøl har der været ført 2 uafhængige skattesager:

1/ Fradrag for forbedringer

 • I 2012 klager Rafn og Søn til SKAT over fradragsansættelsen
 • Klagen omfatter ejendommene på Padborgvej, Oksbølvej og Oddervej
 • I 2016 træffer SKAT afgørelse, hvor fradragsansættelsen fastholdes. Da SKAT fastholder fradraget fører afgørelsen ikke til en nedsættelse af grundskylden
 • Det vurderes efterfølgende at afgørelsen ikke skal ankes, da det ikke kan sandsynliggøres at SKATs afgørelse herved kan omstødes
 • Sagen stoppes og der udsendes slutstatus vedrørende fradrag for forbedringer til grundejerne

2/ Omberegnet grundværdi

 • I 2012 klager Rafn og Søn særskilt til SKAT over den omberegnede grundværdi efter reglerne i §33.3 i ejendomsvurderingsloven
 • Grunden til at klagen er særskilt er, at den kun omfatter ejendommen på Padborg fordi de øvrige ejendomme på Oksbølvej og Oddervej ikke opfylder betingelserne for at klage efter §33.3
 • Årsagen til at Oddervej og Oksbøl ikke opfylder betingelser er, at der er foretaget omberegning af grundværdien i 2003 og ikke 2005 som på Padborgvej og da vi klager i 2012 kan vi ikke få lov at gå så langt tilbage som 2003. Så du kan sige at det er en teknikalitet der afgør at det kun er Padborgvej der kan få lov at få genoptaget vurderingerne.
 • I 2017 afgør SKAT til grundejernes fordel og den omberegnede grundværdi ændres. Grundskylden nedsættes for perioden 2007-2012
 • Ændringerne fører til de relativt høje tilbagebetalinger fra kommunen som grundejerne har modtaget fra kommunen
 • Den 29. marts 2017 sender Rafn og Søn en faktura for den service der er ydet til grundejerne på Padborgvej. Heraf fremgår ligeledes at vi har vurderet at der ikke kan opnås yderligere besparelse ved at anke afgørelsen, sagen stoppes derfor her.

3/ Alle veje var i spil da vi klagede over SKATs vurderinger i 2012 både for så vidt angår fradrag som omberegnet grundværdi.

 

Med venlig hilsen

Claus Martin Nielsen

Rafn & Søn

Mail: cmn@rafnogsoen.dk>

 

 

Der er lukket for kommentarer.