Referat fra Generalforsamlingen den 15. marts 2005

1) Valgt af dirigent

Erik Skou – Oddervej 4 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Niels Michaelsen – Oksbølvej 28 blev valgt til referent.

 

Der var 45 fremmødte husstande (Stemmeberettigede).

 

2) Aflæggelse af formandens beretning

Ved formanden Anton Svendsen – Oddervej 15

Formanden aflagde beretning og der var en del spørgsmål og bemærkninger hertil. Bla. blev følgende diskuteret: Hundeposer ved cykelstien, legepladsen og dennes placering samt fællesarealerne.

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

3) Forelæggelse af regnskab for 2004.

Ved formanden Anton Svendsen – Oddervej 15

Formanden fremlagde regnskabet og der var nogle spørgsmål og bemærkninger hertil. Bla. blev følgende diskuteret: Bestyrelsesansvarsforsikring samt konto til bestyrelses arbejde.

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

4) Fremlæggelse af budget 2005

Ved formanden Anton Svendsen – Oddervej 15

Formanden fremlagde budget for 2005 og der blev præciseret at det årlige kontingent stiger fra 1500 til 1550 kr.. Herudover var der også nogle spørgsmål og bemærkninger hertil. Bla. blev følgende diskuteret: Fejl i budget, da de to kontingentindbetalingsbeløb var byttet om – dette har dog ikke betydning for det samlede budget. Der blev også diskuteret henlæggelse til fremtidigt arbejde som f.eks. nyt slidlag.

 

Budget blev enstemmigt vedtaget.

 

5) Indkomne forslag

 

a) Vedtægtsændring

Blev gennemgået af Niels Michaelsen – Oksbølvej 28 – Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

 

b) Saltning

Blev gennemgået af Niels Michaelsen – Oksbølvej 28 – Forslaget blev nedstemt, så der vil ikke blive saltet på vores fællesarealer (1 stemme samt to brevstemmer for saltning, 44 stemte imod)

 

Under debatten blev det foreslået, at der gruses hyppigere end det har været tilfældet her i vinter. Evt. hver 14. dag om mandagen, således at vi sikrer at skraldemanden kan komme frem.

Der blev også foreslået at vejen fejes til foråret for at fjerne de grus, der måtte ligge tilbage.

 

c) Indkøbsudvalg

Forslaget blev fremlagt af Anton Svendsen – Oddervej 15

To kandidater og medlemmer til udvalgt meldte sig:

Søren Winther – Oksbølvej 53

Anders Thestrup – Oksbølvej 51

 

Nedsættelse af indkøbsudvalg blev enstemmigt vedtaget.

 

6) Valg af bestyrelse samt suppleant

Tre medlemmer fra den gamle bestyrelse genopstillede og blev valgt:

Anton Svendsen – Oddervej 15

Erik Skou – Oddervej 4

Niels Michaelsen – Oksbølvej 28

 

Herudover meldte to nye medlemmer sig:

Søren Winter – Oksbølvej 30

Mogens Olsen – Padborgvej 93

 

Der blev ligeledes fundet en ny suppleant:

Erik Fonnesbeck Petersen– Oksbølvej 55

 

Alle ovenstående personer blev enstemmigt valgt.

 

7) Valg af intern revisor samt suppleant

Jan Tønnesen – Oksbølvej 26 blev genvalgt som revisor. Peter Jørgensen – Oksbølvej 31 blev valgt som suppleant.

 

Revisor samt suppleant blev enstemmigt valgt.

 

8) Eventuelt

Der var stillet et forslag til debat vedr. arbejdsdage – generalforsamlingen tilkendegav at der var positiv stemning for arbejdsdage. Bestyrelsen vil tage initiativ til dette. Arbejdsdage vil fremover kun blive gennemført såfremt der er et stort fremmøde.

 

Der blev desuden foreslået, at der til de fremtidige generalforsamlinger benyttes mikrofon.

 

Festudvalget efterlyste medlemmer der vil være med til at arrangerer de næste fester/arrangementer. Henvendelse til festudvalget@norsvej.dk

 

Rigtigheden af fradrag i grundværdien for forbedringer bør undersøges, da disse erfaringsmæssigt er sat for lavt, og grundejerne derfor betaler for meget i skat. Bestyrelsen tager vha. Jacob Larsen – Oksbølvej 33 initiativ til dette.

 

Der blev diskuteret busforbindelse til især Oksbølvej og Padborgvej

 

Det blev foreslået at bestyrelsen skulle arbejde for støjreduktion fra Køge bugt motorvejen.

Der er lukket for kommentarer.