Bestyrelsesmøde 28. august 2006

                                                           

Referat af bestyrelsesmødet den 28. August 2006, Grundejerforeningen Norsvej

Tilstede: Erik S, Lars, Erik P, Søren, Mogens

Afbud fra: Jan

 

1.       Godkendelse af referat fra 20 juni 2006

Referat godkendt.

 

2.       Brev til BN. v./Erik Skou.(Termin 15aug. og 01sep.)

Oddervej og Oksbølvej gennemgåes af bestyrelsen onsdag d. 6 kl. 19.00 (legepladsen). Derefter rettes henvendelse til advokat. Advokaten bliver bedt om at rette henvendelse til B&N med henblik på at få en realistisk tidsplan, der skal overholdes. Hvis dette ikke opfyldes eller hvis B&N ikke reagerer er en stævning den sidste udvej.

 

3.       Økonomi. v./Mogens.

Driften er indenfor budgettets rammer.

 

4.       Web status.v./Søren.

Dokumenter modtaget fra tidligere formand er endnu ikke lagt på nettet. Der etableres en side eller et link til brug for advokater / ejendomsmæglere, så disse nemt kan få adgang til regnskaber, budget og vedtægter.

 

5.       Kontakt med Køge kommune. v/Erik.

Erik har talt med Morten Suhr, Køge Kommune om bl.a. overdragelse fra B&N samt drift og vedligehold. Der udarbejdes en liste med spørgsmål, som sendes til kommunen. Erik sender udkast til liste rundt. Alle i bestyrelsen giver input til listen til Erik inden 5. september. Derefter aftales et møde med kommunen.

 

6.       Legeplads. v/Søren.

Der rettes henvendelse til leverandøren, Dica, med henblik på en dekort, da legepladsen ikke er opført i henhold til tegning. Dekort kan evt gives i form af servicekontrakt eller gavekort. (NB: kasserer går på ferie d. 6/9!)

 

7.       Vinteren 2006/2007. v/Erik

Erik udarbejder brev med anmodning om tilbud. Brevet sendes til 3-4 entrepenører, herunder ETK, hvilket Lars formidler.

 

8.       Fradrag for byggemodning.

Ifm. henvendelse til advokat jf. pkt 2 bedes B&N om at indberette byggemodningsomkostninger for de 3 veje, således at Skat kan ansætte fradrag for forbedringer korrekt.

 

9.       Arbejdsopgaver:

 

Følgende kontaktpersoner fra bestyrelsen er tidligere udpeget:

Webmaster:    Søren N. Winther, Oksbølvej 30.

Legeplads:      Søren N. Winther, Oksbølvej 30.

Overdragelse: Mogens Olsen, Padborgvej 93.

Lars Larsen, Oksbølvej 10.

Erik Skou, Oddervej 4.

Erik Fonnesbech Petersen, Oksbølvej 55.

Arbejdsdage:   Søren N. Winther, Oksbølvej 30.

Jan Fogtmann, Oddervej 27.

Snerydning:     Erik Skou, Oddervej 4.

Lars Larsen, Oksbølvej 10.

Græsklipning:  Mogens Olsen, Padborgvej 93.

Lars Larsen, Oksbølvej 10.

Fest/arrangementer: Mogens Olsen, Padborgvej 93.

Aktivitetsudvalg: Jan Fogtmann, Oddervej 27

Drift- og vedligeholdelsesudvalg/rådgivning af grundejere: Jan Fogtmann, Oddervej 27

 

De fleste områder blev drøftet denne gang. Aktivitetsudvalg samt Drift- og vedligeholdelsesudvalg afventer at Jan deltager igen.

 

Ovenstående er hovedpunkter. For nogle punkter mangler vi fortsat at diskutere hvad de konkret skal indeholde.

 

10.   Evt.

  • Mogens træder tilbage fra bestyrelsen på næste generalforsamling. Han vil dog gerne udføre kasserer arbejde, hvis det kan passes ind i vedtægter / foreningens arbejde.
  • Der er delt uautoriserede ”Vejledning for adfærd…” ud på Oddervej og Padborgvej. Når en fra bestyrelsen eller udvalget deler vejledningen ud skal den underskrives så afsender kan identificeres.

 

 

11.   Næste møde (udover gennemgang af fællesarealer d. 6/9) bliver tirsdag d. 3. oktober 2006 kl. 19.30 hos Lars, Oksbølvej 10. Kun hvis behov ifm. advokatskrivelse og efterfølgende møde m. til B&N.

12.   Ordinært møde tirsdag d. 31. oktober 2006 kl. 19.30 hos Lars, Oksbølvej 10 (hvis ovenstående møde afholdes, ændres mødested).

Der er lukket for kommentarer.