Bestyrelsesmøde 3. maj 2007

Mødets formål var at aftale de nærmere rammer for bestyrelsens virke det kommende år.

 

Vin til afgående bestyrelsesmedlem: Søren køber.

 

1) Sommervedligehold

Billigste tilbud valgt. Tilbuddet var væsentligt billigere end næstbilligste tilbud.

Mogens informerer tilbudsgivere og udformer kontrakt, der skal inkludere mulighed for opsigelse med 14 dages varsel til udgangen af en måned.

Jacob er back-up/kontaktperson i stedet for Mogens i perioden 9. – 28. maj 2007. Herefter forventes det, at udvalget for vedligehold kan overtage kontakten. Ansvarlig herfor er det bestyrelsesmedlem, der varetager kontakten til dette udvalg. Se nedenfor.

 

2) Arbejdsdag søndag d. 6. maj 2007

Træbeskytte legeplads, bygge Sct. Hans bål, samle affald og køre på Kara, lave grillplads med stubbe som siddemulighed. 7. maj: Pga. manglende fremmøde blev legepladsen ikke påført træbeskyttelse ligesom indsigelse fra grundejer vedr. grillplads bevirkede, at der ikke blev foretaget yderligere.

Søren kommer med træbeskyttelse, øl, vand mm.

Jan laver forberedende arbejde mht. grillplads

Erik lejer trailer hos Shell. Yderligere trailer kan lånes hos Dorethe og Jan.

 

3) Overdragelse fra B&N

Overdragelsesudvalget (Erik, Jacob, Christian og Lars) følger op efter fristen d. 1. juni 2007 og beslutter hvilke tiltag, der skal tages inkl. beslutning om fortsat brug af advokat.

Bænke: Erik forhandler en kompensation med B&N. Beløbet overdrages til udvalget for fælles faciliteter. Udvalget kan gå videre med indkøb af borde-bænke sæt samt bænke. Jan videregiver denne information til udvalget.

 

4) Festudvalg

Festudvalgets muligheder blev drøftet – der er vide rammer! Lars tager dette tilbage til udvalget. Jacob kan overtage opbevaring af foreningens telte og vil aftale nærmere med Jesper G om overdragelse. Lars foreslår festudvalget, at de fortsat kan sørge for administration og opkrævning af beløb – alternativt kan Mogens og Jacob stå herfor.Søren sætter notits på www om muligheden for at leje telte, pris (200), kontaktperson (festudvalget @ norsvej.dk) og afhentningssted (Galoche Alle).

 

Vedr. ”web-udvalget” (muligt udvalg for køb-salg-bytte), blev det aftalt at Lars tager ideen om et børneloppe-marked med til festudvalget. Jan skriver/kontakter de interesserede (”web-udvalget”) og aftaler at de kan kontakte festudvalget og aftale nærmere om tid, sted mv.

 

5) Velkomstbrev

Mogens laver et udkast til velkomstbrev beregnet på uddeling til nye grundejere.

 

6) Udvalg og bestyrelsen

Der var enighed om at udvalgene skal arbejde videre med at skabe ide-kataloger indenfor hver deres område. Udvalgene skal prioritere ideerne og budgettere de ideer, der ønskes gennemført indenfor det kommende år. Dette skal ske hver vinter, således at resultatet kan fremlægges for bestyrelsen minimum 1½ måned forud for generalforsamlingen. For år 2007 skal det ske henover sommeren. Udvalgene skal derudover blive enige om et kommissorium/”virke” dokument, der kan danne grundlag for deres arbejde.

 

Det er herefter bestyrelsens opgave at tage stilling til ideer og budget og bringe de, efter bestyrelsens vurdering og indenfor de økonomiske rammer, bedste og mest relevante ideer op på generalforsamlingen. Udvalgene præsenterer selv ideerne på generalforsamlingen, ligesom udvalgene selv gennemfører det vedtagne.

 

Dog blev det besluttet, at der umiddelbart kan indkøbes bord-bænke sæt samt bænke + bruges penge til at male på vejen. Udgifterne hertil skal holdes på et rimeligt niveau.

 

Kontaktpersoner/deltagere fra bestyrelsen i de enkelte udvalg:

 

faciliteter @ norsvej.dk           Jan

vejogleg @ norsvej.dk            Søren

festudvalget @ norsvej.dk       Lars

vedligehold @ norsvej.dk        Vacant – her mangler en repræsentant, der kan sørge for at udvalget kommer i gang.

indkoeb @ norsvej.dk             Ingen pt.

planer @ norsvej.dk               Mogens

 

7) Bestyrelsens succeskriterier

Informationsdeling og brainstorm bragte muligheder frem. Søren skriver disse ind i et udkast til ”virke” for bestyrelsen. Der udestår prioritering og præcist hvordan vi ønsker at følge op, herunder hvem og hvornår? (”gør” – målbart). Punktet overføres til næste møde.

 

8) Næste møde: torsdag d. 9. august kl. 19.30 hos Jan, Oddervej 27

Der er lukket for kommentarer.