Bestyrelsesmøde 6. februar 2007

Bestyrelsesmøde den 6. februar 2007 hos Erik Oksbølvej 55, kl. 19.30

Fraværende:  Lars Larsen


Referent: Erik Fonnesbech Petersen 

 

Dagsorden

 

 

 

1.      Godkendelse af referat fra 4. december 2006.

                                           

– godkendt.

 

2.      Advokat v./Erik Skou.

 

– Mangelgennemgang/overdragelsesforretninger.

 

– Bûlow & Nielsen har den 31. januar 2007 sendt deres bud på mangelliste/overdragelsesforretning mv. –                                                 herunder også vedr. Padborgvej.

 

       – ikke overraskende er selskabets lister mangelfulde.

                                           

–          Aftalt:

 

–     at Mogens sørger for lister vedr. Padborgvej. Vedr Oksbølvej: rykker Erik (F. P.) Lars for lister.

                     

–    at listerne skal være Erik (S) i hænde ”her og nu” !!!

 

–   at Erik (S) mailer til advokaten i denne uge – med anmodning om et udkast til Bülow & Nielsen primo næste uge.

3.      Økonomi. v./Mogens.

 

– ingen medlemmer er i restance overfor foreningen.

                                           

– regnskabsårets udgifter har været lavere end budgetteret. Det skyldes bl. a. mild vinter (foreløbig) samt lavere udgifter til græsslåning.                                                                

– forslag til kommende budget skal på plads på næste møde.

 

4.      Web status. v./Søren.

 

– ikke de store bemærkninger. Det blev oplyst, at kun ca. 15 medlemmer er tilmeldt nydhedsmailen, når www.norsvej.dk opdateres.

 

5.      Brainstorm………

 

– bestyrelsen arbejder med i 2007 at holde en temadag under emnet:


”Hvad vil vi med foreningen ?”

Meningen er, at alle medlemmer skal have mulighed for at deltage og drøfte, hvilke forventninger vi har til foreningen.

 

Erik (S), Jan og Søren tager initiativ til at komme med oplæg til næste møde (5. marts 2007).

 

 

6.      Græs. v./Lars.

 

– Vi bogfører udgiften til græsklipning = fakturabeløbet (51153), selvom vi efter aftale i bestyrelsen i 1. omg. vælger at betale et mindre beløb (28913).

 

7.      Færdselslovens § 40.

 

– der var bred enighed om, at emnet er oplagt til generalforsamlingen. Mange har tilsyneladende ikke forstået betydningen af nævnte lovs § 40 og/eller bemærket skiltningen ved indkørslen til området.

 

I al sin enkelhed går det ud på, at motorvejen er ophørt – og vejen skal betragtes som et lege-og                                                                                                                             opholdsområde.

 

Bestyrelsen tog dog afstand fra tanken om oprettelsen af et decideret tærskehold overfor de hensynsløse bilister.

 

 

8.      Plantebælte. V./Lars.

 

– udsat til næste møde pga Lars` fravær.

 

9.      Vinteren 2006/2007. v./Erik Skou

 

– aftalt:

 

– at formanden tager en snak med Jans Have- og Ejendomsservice vedr snerydningen.

     

 -at resten af bestyrelsen beder til at den milde vinter fortsætter.  

 

 

10.  Generalforsamling marts 2007.

 

– Generalforsamlingen holdes den 27. marts 2007 kl 19.30.

 

Huskeliste: Indkaldelse, lokaler, lyd, proviant, dirigent, referent, beretningen, forslag, regnskab, medlemslister, stemmesedler, andet……..

 

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse af formandens beretning

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og vedtagelse heraf

4) Indkomne forslag til:

a. vedtægtsændringer

b. andre forslag

5) Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår og vedtagelse heraf, herunder fastsættelse af kontingent m.m.

6) Valg af medlemmer til bestyrelse samt 1 suppleant hertil

7) Valg af 1 intern revisor samt 1 suppleant hertil

8) Eventuelt

 

11.  Evt.

 

12.  Næste møde: 5. marts 2007 hos Jan på Oddervej

Der er lukket for kommentarer.