Bestyrelsesmøde 21. september 2010

Sted: Michael Andersen, Padborgvej 11.
Tid: Tirsdag 21. september 2010, kl. 19.30 – ca. 22.30

 

Tilstede:
Michael Andersen, Padborgvej 11
Henning Olsen, Oksbølvej 15
Christian Salling, Padborgvej 16
Kasper Molander, Oddervej 12 (referent)

 

Afbud:
John Asbeck
Erik Schou

 

1) Godkendelse af referat af sidste møde

Referatet af mødet d. 16. juni 2010 er godkendt.

2) Kodeks for godt naboskab

 • · Kodex er gennemgået og opdateret.
 • · Christian har udarbejdet skabelon til et afkrydsningsskema over kodex punkterne, som afleveres til den/de husstande som ikke overholder de visuelle punkter i kodexet for godt naboskab
 • · Kodex + ny følgeskrivelse med evt. bemærkninger til de husstande som har overtrædelser, sendes ud.
 • · Christian tilpasser følgeskrivelse ud fra kodex (Christian)

3) Gennemgang og beslutning omkring bestyrelsesansvarsforsikring

 • · Tilbud modtaget fra Tryg, pris kr. 3.500,00 årligt.
 • · Bestyrelsen har besluttet at acceptere fremsendte tilbud fra Tryg
 • · Christian underskriver og returnere forsikring til Tryg (Christian)

4) Følge op på aktionslisten

 • · Køge Vandforsyning. Har grundejerforeningen vedligeholdelsesforpligtigelsen på vandforsynings- og stikledninger fra hovedmålere og frem til de enkelte husejere? (Henning)
 • · Der er bestilt og leveret nyt fald grus til legepladsen. Der udlægges et nyt/ekstra lag, så der nu er op til 20 cm på hele legepladsområdet
 • · Tilbud på kr. 1.500,00 fra Jan´s Haveservice på planering af fald grus ved legeplads er accepteret (Henning)
 • · Der skal foretages græssåning på den nye jordvold ved legepladsen (vedligeholdelsesudvalget)
 • · Tilbud på kr. 22.500,00 fra Skælskør Anlægsgartnere er modtaget, vedr. fræsning og græssåning af vestsiden på det nord/syd gående hegn. Punktet er ikke besluttet, overføres til nyt budgetår.
 • · Der undersøges mulighed og økonomi for ekstra fart dæmpende foranstaltninger på foreningens veje (Henning).
 • · Trafiksanering ved udkørsel på Oddervej skal undersøges, da der p.t. er dårligt udsyn (kommunalt område). (Henning)
 • · Opdatering af hjemmeside
  Der er etableret kontakt til Dymagic på opdatering/etablering af ny hjemmeside. Kasper kontakter for konkret tilbud. Punktet overflyttes til nyt budgetår.
  I mellemtiden lægger Kasper alle relevante gamle dokumenter op på den eksisterende hjemmeside.

5) Status på udvalg

 • · Arbejdsdagsudvalg
  • Arbejdsdagen gentages i forår 2011.
 • · Vedligeholdelsesudvalget
  • Punkterne fremgår af pkt. 4 ”status på aktionsliste”
 • · Festudvalg
  • intet nyt fra udvalg.
  • Medlemsliste skal opdateres
 • · Vej og leg udvalg
  • Intet nyt fra udvalg.
  • Medlemsliste skal opdateres
 • · Indkøbs og rabat udvalg
  • Erik undersøger mulighed for rabat ved gasfyr service
  • Der etableres møde i udvalg i løbet af efterår 2010.

6) Bestyrelsens virke

Afsnit angående svar tider er opdateret.

Bestyrelsen har til hensigt at besvare alle henvendelser indenfor 10 hverdage.

7) Økonomi/budget

 • · Alle husstande har indbetalt kontingentet fra 1. maj 2010.
 • · Der er ny kontingent opkrævning i november 2010.
 • · I forbindelse med fraflytning er det op til den enkelte husejer (sælger) at afmelde betalingsservice på kontingentbetaling
 • · Budgettet overholdes ved modtagelse af alle kontingent indbetalinger.
 • · Kasper har henvendt sig til Nordea omkring mulighederne for bedre fastforrentning af indestående på vores vejfond. Der tilbydes 2,85% i rente ved binding på min. 3-5 år.
 • · Vejbump er betalt med kr. 160.212,00 hvoraf de kr. 154.000,00 var hensat fra tidligere år.
 • · Bestyrelsen påbegynder overvejelser omkring budget 2011, oplæg gennemgås på næstkommende bestyrelsesmøde.

8) Eventuelt

Generalforsamling 2011 forventes afholdt marts 2011.

9) Næste møde

Fredag d. 26. november 2010 hos (John, Padborgvej 35)

 

 

/Michael, 21. september 2010

Der er lukket for kommentarer.