Bestyrelsesmøde 27. januar 2011

Agenda Bestyrelsemøde 27/1 kl 18:00

 

Afholdt: Limone, Havnen, 4600 Køge (Spisemøde)
Deltagere: Christian, Kasper, Erik, Henning og Michael
Afbud: John
Referat: Michael

 

1. Godkendelse af referat

1. Referat fra sidste møde godkendt, uden bemærkninger.

2. Følge op på aktionsliste

a. Udsendelse af nyhedsbrev (hvem/hvornår – print hos Køge Kopi Service og udlevering af? – har et par drenge som gerne vil tjene lidt lommepenge)

1. Nyhedsbrev er omdelt af 2 af Christians drenge og 1 af Michael´s drenge. Der er betalt kr. 1,50 øre pr. omdelt stk., ca. kr. 70,00 pr. dreng.

3. Status på udvalg

a. Arbejdsdagsudvalg (Michael Andersen, Padborgvej 11)

1. Ny arbejdsdag er fastlagt til 8 maj 2011.

b. Vedligeholdelsesudvalg (Henning Olsen, Oksbølvej 15 og Michael Andersen Padborgvej 11)

i. Faldgrus på legepladsen

1. Punktet er ok og hermed lukket

ii. Græs på legepladshøjen

1. Vil blive sået i forbindelse med arbejdsdag eller ved udfærdigelse af den anden side af det nord/sydgående hegn.

iii. Den anden side af det nord/sydgående hegn

1. Der skal indhentes tilbud på denne del, skal planlægges

iv. Trafiksanering af udkørsel på Oddervej

1. Der skal tages yderligere kontakt til Køge Kommune, Henning har én gang tidligere haft kontakt. Punktet er ikke udbedret endnu

v. Snerydning/saltning (kvalitet), parkeringspladserne inkluderet

1. Bestyrelsen har godkendt og accepteret niveauet af snerydningen under vinteren 2010/2011. Det har været en lang og streng vinter, dog skal der undersøges om der kunne saltes tidligere, så der ikke kommer til at ligge så meget is som der har gjort.

2. Vintervedligeholdelse i 2011/2012 er budgetteret på dette års niveau.

c. Festudvalget (Berit Møller, Padborgvej 5)

1. Der afholdes fastelavns fest d. 6/3 ved legepladsen, nærmere info følger fra udvalget.

d. Vej og leg udvalg (Berit Møller, Padborgvej 5)

i. Virker bumpene?

1. Udvalget mangler endelig evaluering. Der søges yderligere personer til udvalget.

2. Der skal evt. etableres blomsterkrukker på enkelte hjørner på Oksbølvej og Oddervej, hvor folk/biler ”skråer ind over rabatten/græsareal” – også i for høj hastighed. Blomsterkrukker vil i så fald blive etableret i rabatten og ikke på vej.

e. Indkøbs/Rabatudvalget (Michael Andersen, Padborgvej 11)

i. Fyrservice?

1. Der er via norsvej lagt information ud omkring service af Nilan anlæg.

2. Der arbejdes på serviceaftale på Gasfyr.

4. Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen afholdes på vandrehjemmet d. 15/3-2011.

b. Genopstilling

1. Formand Christian Salling udtræder af bestyrelsen og ønsker ikke genvalg.

2. Henning Olsen udtræder af bestyrelsen og ønsker ikke genvalg.

3. Kasser Kasper Molander er ikke på valg

4. Michael Andersen er ikke på valg

5. Erik Schou er ikke på valg

6. Suppleant John Asbeck er på genvalg

c. Materiale (hvad skal være klar og hvornår)

i. Indkaldelse

1. Skal udarbejdes og omdeles senest 14 dage generalforsamling

ii. Økonomi/budget

1. Bestyrelsen har lagt nyt budget for år 2011, hvilket indebærer en kontingent stigning på 200,- pr. husstand årligt. Dette er primært forhøjet omkostninger til snerydning og vintervedligeholdelse.

2. Der blev aftalt at vores vejfond skal have separat konto.

iii. Præsentation

1. Skal udarbejdes inden mødet.

5. Økonomi/budget

a. Godkendelse af Regnskab 2010

1. Årets resultat i 2010 giver et underskud på kr. -63.000,-. Mod et budgetteret underskud på kr. -47.000,-.

2. Underskyldes skyldes primært øget vintervedligeholdelse

b. Godkendelse af 2011 budget

1. Bestyrelsen har udarbejdet nyt budget for 2011 som giver et overskud på kr. 3.000,-.

2. I forhold til 2010 er der besparelser på Inventarvedligholdelse (ca. 7000) og bestyrelsesinitiativer (ca. 30.000).

6. Eventuelt

a. Julefrokost/middag

1. Er budgetteret og kommer igen år 2011.

7. Tid og sted for næste møde

1. Er ikke aftalt, bliver aftalt efter generalforsamlingen.

Der er lukket for kommentarer.